Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á
25/12/2018

Ngày 20/12/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo số 1411/2018/BC-SeABank của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đông Nam Á đã phân phối là 54.953.461 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác