Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc
25/12/2018

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo số 1312/18/BCKQPH/IDV ngày 13/12/2018 của CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc (Công ty). Theo đó, Công ty đã phát hành thành công 2.178.802 cổ phiếu trong đó phát hành 2.178.703 cổ phiếu để trả cổ tức và 99 cổ phiếu mua lại làm cổ phiếu quỹ.

UBCKNN

Các tin khác