Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Tổng Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam
20/12/2018

  Ngày 17/12/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức ngày 03/12/2018 của CTCP Ống thép Việt - Đức VG PIPE. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua lấy ý kiến bằng văn bản (lần 2) số 03/2018/NQĐHĐCĐ-VGS ngày 03/12/2018, Nghị quyết HĐQT số 08/2018/NQHĐQT/VGPIPE ngày 15/12/2018 của Công ty và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác