Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu của Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong
19/12/2018

Ngày 14/12/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung tại Báo cáo số 159/2018/TPB.HĐQT ngày 14/12/2018 của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (mã chứng khoán TPB, niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong đã thực hiện phát hành 184.747.131 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác