Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Tổng CTCP Công trình Viettel
13/12/2018

UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Tổng CTCP Công trình Viettel

Ngày 11/12/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo báo cáo phát hành số 1012/BC-CT-TCKT ngày 10/12/2018 của Tổng CTCP Công trình Viettel. Theo báo cáo, Tổng CTCP Công trình Viettel đã thực hiện phân phối 4.711.702 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác