Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 - TV2
13/09/2018

Ngày 12/9/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 2594/BC-TV2 ngày 28/8/2018 của CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 - TV2. Phương án phát hành của Công ty thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng cổ đông số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/8/2018, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/2018/NQ-HĐQT ngày 30/8/2018 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác