Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Chế tạo Điện cơ Hà Nội
17/03/2016

Ngày 11/3/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CTCP Chế tạo Điện cơ Hà Nội. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 10/2016/ĐHĐCĐ ngày 01/3/2016 của Công ty và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác