Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Thế giới số Trần Anh
12/06/2014

Ngày 10/6/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 01/2014/HĐQT-BCKQPH ngày 6/6/2014 của CTCP Thế giới số Trần Anh. Theo báo cáo, Công ty đã phát hành 4.806.841 cổ phiếu, trong đó: Để trả cổ tức: 2.598.330 cổ phiếu; Để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu: 2.208.511 cổ phiếu.

(UBCKNN)

Các tin khác