Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP CMISTONE Việt Nam
24/02/2014

Ngày 14/2/2014, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Công văn số 09/BC/CMI-2014 ngày 13/2/2014 báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP CMISTONE Việt Nam. Theo đó, CTCP CMISTONE Việt Nam đã thực hiện chào bán riêng lẻ 2.574.000 cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 01 NQ/ĐHĐCĐTN/CMI-2013 ngày 26/7/2013, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/NQ/HĐQT/CMI-2013 ngày 17/12/2013 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác