Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng
24/02/2014

Ngày 21/2/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0100233583 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 8/9/1993 và đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 16/12/2013) theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 52/2014/CV-HĐQT ngày 13/2/2014 của Ngân hàng. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ-VPBank ngày 26/4/2013, Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 28/8/2013 và các quy định của pháp luật.

(UBCKNN)

Các tin khác