Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014 của CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc
14/01/2014

Ngày 10/1/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014 theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 1312/13/BCPH_IDV ngày 13/12/2013 của CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc (Công ty). Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/14/NQ-ĐHĐCĐ/IDV ngày 25/11/2013, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2811-2/2013/NQ_HĐQT/IDV ngày 28/11/2013 của Công ty và các quy định của pháp luật.

Khi thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức, Công ty phải loại trừ quyền hưởng cổ tức của số cổ phiếu quỹ tại thời điểm thực hiện quyền.

Công ty phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về nguồn vốn hợp pháp thực có (do ảnh hưởng của các khoản ngoại trừ nêu trong Báo cáo tài chính kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 30/9/2013) dùng để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014.

(UBCKNN)

Các tin khác