Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang
14/01/2014

Ngày 13/1/2014, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 03/2014/BC-BGM ngày 7/1/2014 của Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang. Theo Báo cáo, Công ty Cổ phần Khai thác và Chế biến Khoáng sản Bắc Giang đã phát hành 2.303.840 cổ phiếu.

(UBCKNN)

Các tin khác