Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được tài liệu Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của CTCP Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn
09/12/2013

Ngày 5/12/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) nhận được tài liệu Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 201/2013/BC-CTY ngày 4/12/2013 của Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Sản xuất Thương mại Sài Gòn phát hành trả cổ tức thành công là 123.316 cổ phiếu.

(UBCKNN)

Các tin khác