Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty Cổ phần Nicotex
28/11/2013

  Ngày 26/11/2013, Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 290/CTN ngày 25/11/2013 của Công ty Cổ phần Nicotex. Theo Báo cáo, Công ty Cổ phần Nicotex đã phát hành thành công 1.225.145 cổ phiếu để trả cổ tức cho 137 cổ đông.

(UBCKNN)

Các tin khác