Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CtyCP Hãng sơn Đông Á
26/11/2013

Ngày 21/11/2013, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Công văn số 32/2013-HDA ngày 18/11/2013 báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của CtyCP Hãng sơn Đông Á. Theo đó, CtyCP Hãng sơn Đông Á đã thực hiện phát hành 770.000 cổ phiếu cho 159 cổ đông.

(UBCKNN)

Các tin khác