Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện – CTCP
24/11/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu điện - CTCP (Mã chứng khoán: EMS tại Upcom). Theo Báo cáo kết quả phát hành số 5307/2020/CV-EMS ngày 18/11/2020, số lượng cổ phiếu Công ty phát hành thành công là 5.841.353 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác