Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam
13/08/2019

Ngày 02/8/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 108/2019/BC/CTX ngày 29/7/2019 (Công ty). Phương án phát hành của Công ty thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-CTX-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 51.02/NQ-CTX-ĐHĐCĐ ngày 26/7/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác