Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu
13/08/2019

Ngày 7/8/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo phát hành số 12/BC-CN ngày 5/8/2019của CTCP Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/4/2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2019/NQ-HĐQT ngày 31/7/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

  

Các tin khác