Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Hàng tiêu dùng Masan
09/08/2019

Ngày 31/7/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Hàng tiêu dùng Masan theo báo cáo phát hành số 0730/2019/CV-MSC ngày 30/7/2019. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-MSC ngày 24/4/2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2019/NQ-HĐQT-MSC ngày 30/7/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác