Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái
02/08/2019

Ngày 30/7/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo phát hành số 34/HĐQT ngày 25/7/2019 của CTCP Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái (Công ty). Phương án phát hành của Công ty thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 13/4/2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 33/NQ-HĐQT ngày 25/7/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác