Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam
30/07/2019

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung tại Báo cáo phát hành số 124/2019/GELEX/TGĐ-CV ngày 22/7/2019 của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (mã chứng khoán GEX, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Phương án phát hành thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 11/GELEX/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2019; Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22/2019/GELEX/NQ-HĐQT ngày 22/7/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác