Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai
29/07/2019

Ngày 25/7/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo số 49/2019/BC-HĐQT ngày 24/7/2019 của Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai (Mã CK: PDN – Niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 6.173.967 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác