Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng theo ESOP và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội
26/07/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu thưởng theo ESOP và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (Mã chứng khoán: NHH niêm yết tại sàn Upcom) theo báo cáo phát hành không số ngày 10/7/2019 và tài liệu bổ sung đến ngày 19/7/2019. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo ESOP và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 số 458/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/7/2019, Nghị quyết HĐQT số 466/NQ-HĐQT ngày 09/7/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác