Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam
26/07/2019

Ngày 18/7/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo phát hành số 59462.19 ngày 18/7/2019 của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam. Phương án phát hành thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 3.1215.19 ngày 28/3/2019, Nghị quyết HĐQT số 042.19.1 ngày 3/6/2019, Văn bản số 5262/NHNN-TTGSNH ngày 9/7/2019 của Ngân hàng Nhà nước và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác