Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Kiên Hùng
23/07/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 03/19/BC-COM/KHS ngày 17/07/2019 của CTCP Kiên Hùng (KHS). Theo đó, KHS đã phát hành thành công 1.390.969 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Các tin khác