Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2
11/06/2019

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung tại Báo cáo phát hành số 112/BC-D2D-TCHC ngày 30/5/2019 của CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp Số 2 (mã chứng khoán D2D, niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Phương án phát hành thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/NQ-D2D-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2019; Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-D2D-HĐQT ngày 30/5/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác