Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
16/05/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung tại báo cáo phát hành số 306/2019/CV-CTY ngày 2/5/2019 của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 278/2019/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 20/4/2019, Nghị quyết HĐQT số 297/2019/NQ-HĐQT-CTY ngày 24/4/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác