Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của CTCP Vạn Phát Hưng
13/05/2019

Ngày 07/5/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty theo nội dung Báo cáo kết quả số 04/2019/BC-VPH ngày 03/5/2019 của Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng (mã chứng khoán VPH, niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, số lượng cổ phiếu đã phân phối là 586.052 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác