Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT
13/05/2019

Ngày 09/5/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty theo nội dung Báo cáo kết quả số 34.2019/FRT-FAF ngày 09/05/2019 của CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (mã chứng khoán FRT, niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, số lượng cổ phiếu đã phân phối là 680.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác