Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Cấp nước Phú Mỹ
07/05/2019

Ngày 16/4/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Công văn số 28/CV-CNPM ngày 16/4/2019 của CTCP Cấp nước Phú Mỹ (Công ty) và tài liệu bổ sung đến ngày 26/4/2019. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 6/4/2019 và được HĐQT thông qua việc triển khai thực hiện tại Nghị quyết HĐQT số 03/NQ-HĐQT ngày 9/4/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác