Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công
06/05/2019

Ngày 26/4/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo báo cáo phát hành số 57/CV-TCG-O.LG ngày 25/4/2019 của CTCP Dệt may Đầu tư Thương mại Thành Công (mã chứng khoán TCM, niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Theo đó, phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019 số 02/2019/NQ-ĐHCĐ ngày 12/4/2019, Quyết định HĐQT số 6A/2019/QĐ-HĐQT ngày 24/4/2019 và các quy định của pháp luật hiện hành.

UBCKNN

Các tin khác