Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN nhận được tài liệu phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Thủy sản MeKong
29/03/2019

Ngày 25/3/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và tài liệu bổ sung ngày 27/3/2019 theo nội dung Báo cáo phát hành số 013/2019/CV-MK ngày 20/3/2019 của Công ty cổ phần Thủy sản MeKong (mã chứng khoán AAM, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 số 01/NQ.ĐHĐCĐ.AAM.2018 ngày 16/3/2019, Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT.AAM.2019 ngày 20/03/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác