Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của CTCP Tập đoàn PAN
28/02/2019

Ngày 25/02/2019, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Báo cáo số 017.19/PAN-CV ngày 21/02/2019 của Công ty cổ phần Tập đoàn PAN (Mã CK: PAN). Theo đó, Công ty đã thực hiện phân phối 33.999.511 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác