Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty May 10 - CTCP
13/09/2018

Ngày 12/9/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu số 1282/TCTy ngày 10/9/2018 của Tổng Công ty May 10 - CTCP. Theo Báo cáo, số lượng cổ phiếu được Công ty phân phối là 11.340.000 cổ phiếu (chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành).

UBCKNN

Các tin khác