Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên của CTCP Cơ điện lạnh
08/05/2014

  Ngày 6/5/2014, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được Tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu thưởng cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) của CTCP Cơ điện Lạnh (Mã CK: REE), theo Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 71/CĐL.2014 ngày 29/4/2014. Theo đó, số lượng cổ phiếu đã phân phối cho CBCNV là 1.965.154 cổ phiếu, chiếm 100% số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành.

(UBCKNN)

Các tin khác