Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt
25/11/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt. Phương án phát hành được thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/TVC ngày 28/4/2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2020/NQ-HĐQT/TVC ngày 05/11/2020 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác