Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel
27/10/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo báo cáo phát hành số 66/BC-VCC-HĐQT ngày 05/10/2020 của Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel (Mã chứng khoán: CTR – Upcom). Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 060602/NQ-VCC-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 65/NQ-VCC-HĐQT ngày 05/10/2020 của CTR và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác