Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động của CTCP Thế giới số
25/03/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động theo báo cáo số 04/2020/DGW-TGĐ ngày 17/03/2020 của CTCP Thế giới số (Mã CK: DGW – niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2020/NQ-HĐQT ngày 17/03/2020 và quy định của pháp luật hiện hành.

UBCKNN

Các tin khác