Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP của CTCP Sông Ba
13/03/2020

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ theo chương trình ESOP (năm 2018) theo báo cáo số 114/20/S3-TCKT ngày 03/03/2020 của CTCP Sông Ba (Mã CK: SBA). Theo đó, Công ty đã thực hiện mua lại 3.100 cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc làm cổ phiếu quỹ.

UBCKNN

Các tin khác