Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP FPT
11/03/2020

Ngày 06/03/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động theo Báo cáo số 63/FPT-FAF ngày 05/03/2020 của Công ty cổ phần FPT (Mã chứng khoán: FPT – niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh). Phương án phát hành của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 31/03/2017, Nghị quyết HĐQT số 01.02-2020/NQ-HĐQTFPT/ ngày 11/02/2020 và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác