Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc theo chương trình ESOP của CTCP Đầu tư Thế giới Di động
11/03/2020

Ngày 25/02/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được báo cáo giao dịch mua lại cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc theo chương trình ESOP số 29/2020/MWG ngày 20/02/2020 của CTCP Đầu tư Thế giới Di động (Mã CK: MWG – Niêm yết tại Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh). Phương án mua lại 392.561 cổ phiếu của cán bộ công nhân viên nghỉ việc thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01_2017/ĐHĐCĐ/TGDĐ ngày 31/03/2017, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01_2018/BBĐHĐCĐ/TGDĐ ngày 16/03/2018, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01_2019/NQĐHĐCĐ/TGDĐ ngày 22/03/2019, Quyết định của Tổng Giám đốc số 01/2020/MWG/QĐ ngày 20/02/2020 và quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác