Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Thủy điện Hủa Na
10/03/2020

Ngày 03/03/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo báo cáo phát hành cổ phiếu số 88/HHC-TCKT ngày 02/03/2020 của CTCP Thủy điện Hủa Na. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/NQ-HHC-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HHC-HĐQT ngày 02/03/2020 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác