Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Gỗ An Cường
10/03/2020

Ngày 02/03/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo báo cáo kết quả số 02-2020/BC-GAC ngày 28/02/2020 của CTCP Gỗ An Cường. Theo báo cáo, số lượng cổ phiếu được CTCP Gỗ An Cường phân phối là 1.718.761 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác