Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu thu hồi cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC
20/02/2020

Ngày 12/02/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhận được tài liệu thu hồi cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo nội dung Báo cáo thu hồi cổ phiếu số 26/2020/CV-HĐQT ngày 10/02/2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán: SMC, niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh). Phương án thu hồi cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được thực hiện theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 389/2020/NQ-HĐQT ngày 19/12/2019 các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác