Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Gỗ An Cường
10/01/2020

Ngày 8/1/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo báo cáo phát hành cổ phiếu số 01-2019/GAC ngày 26/12/2019 của CTCP Gỗ An Cường. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 118-2019/NQ-GAC ngày 10/5/2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 282A-2019/NQ-GAC ngày 10/12/2019, Quyết định của Chủ tịch HĐQT số 282B-2019/QĐ-GAC ngày 10/12/2019, Quyết định của Chủ tịch HĐQT số 282C-2019/QĐ-GAC ngày 10/12/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác