Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Du lịch Thành Thành Công
10/01/2020

Ngày 6/1/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty theo nội dung tại báo cáo kết quả phát hành số 02/2020/CV-TTCT-CTHĐQT ngày 3/1/2020 của CTCP Du lịch Thành Thành Công (mã chứng khoán VNG, niêm yết tại Sở GDCK Tp. HCM).

UBCKNN

Các tin khác