Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Đại lý Vận tải Safi
10/01/2020

Ngày 31/12/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Đại lý Vận tải Safi. Phương án phát hành được thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI-2019 ngày 30/3/2019, Nghị quyết HĐQT số 10/NQ-HĐQT-2019 ngày 20/12/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác