Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN thông báo nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Dược Hà Tĩnh
08/01/2020

Ngày 02/01/2020, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động số 79/HDP-2019 ngày 30/12/2019 của CTCP Dược Hà Tĩnh. Theo đó, Công ty đã phát hành thành công 390.000 cổ phiếu.

UBCKNN

Các tin khác