Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Tổng CTCP Bưu chính Viettel
27/12/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Báo cáo số 131/BC-VTP-PC ngày 20/12/2019 của Tổng CTCP Bưu chính Viettel (Mã chứng khoán: VTP tại UPCoM). Theo đó, Tổng Công ty đã phát hành thành công 1.113.236 cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên.

UBCKNN

Các tin khác