Skip to content
ssc.gov.vn
Phát hành cổ phiếu cho CBCNV
UBCKNN nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Chứng khoán SSI
25/12/2019

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của CTCP Chứng khoán SSI (Công ty). Phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động trong Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2019, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2019/NQ-HĐQT ngày 25/10/2019 và các quy định của pháp luật.

UBCKNN

Các tin khác